Follow

RT @stepanrysavy@twitter.com

@MirekTopolanek@twitter.com @Mikiferjencik@twitter.com Nevím, zda touhle podrážděnou reakcí jen neříkáte, že by se media na pana Blažka opravdu měla zaměřit.

🐦🔗: twitter.com/stepanrysavy/statu

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!