Follow

Velké uznání pro @Akademie_ved_CR@twitter.com, tři její výzkumníci získali grant v prestižním @HorizonEU@twitter.com. Témata, která řeší, jasně ukazují, že má naše věda co nabídnout modernímu světu. Díky!

avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-z

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!