Follow

Dnešní start od společnosti je důležitý i pro Česko: cílem mise Transporter 3 je dopravit na oběžnou dráhu 105 CubeSatů a malých družic, mezi nimiž je i česká technologická nanodružice VZLUSat-2. Přímý přenos startu můžete sledovat od 16:25!

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!