Follow

Politik nesmí vlastnit média. Máme s tím zkušenost my, má ji i Polsko i Maďarsko. Evropa by proto měla mít společný zákon proti oligarchii. Sejdu se s ministrem zahraničí @JanLipavsky@twitter.com, abychom dojednali společný postup.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!