Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

V seznamu organizací, které připomínkují rodinné politiky této země, je řada organizací, vč. extrémistické Aliance pro rodinu, ale ŽÁDNÁ hající LGBT rodiny.

Ve skupině pro zbraňovou legislativu je zase pro změnu JEN Liga Libe. Pluralita názorů nula aneb jak umírá demokracie...

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!