Follow

RT @faktaoklimatu@twitter.com

Extrémní teploty 51 °C v Pákistánském Jacobabádu.

Jak klimatická změna ovlivňuje vedro?
Vlna veder, která by se v předindustr. klimatu vyskytla jednou za 50 let, se nyní objeví 4,8x za 50 let a bude o 1,2 °C teplejší.
Při 2 °C oteplení nastane 13,9x a bude o 2,7 °C teplejší. twitter.com/extremetemps/statu

🐦🔗: twitter.com/faktaoklimatu/stat

Extrémní vedro je problém, který nezmizí. Ohrožuje nás všechny. Je to dopad klimatických změn způsobených člověkem. V Evropě s tím chceme bojovat Green Dealem. Takhle jednoduché to je. 🙏

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!