Follow

Gabčík, Kubiš, Valčík, Bublík, Opálka, Hrubý a Švarc. Po dlouhém boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje podlehli přesile 800 nacistických vojáků. Dnes je tomu právě 80 let. Jejich odvaha bojovat proti opravdovému nacismu a heslo „Nikdy se nevzdáme“ by nás měly provázet i dnes.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!