Follow

RT @JanyskaPetr@twitter.com

Možná, že ta transparentnost @PiratskaStrana@twitter.com , za kterou slízli spoustu posměchu, se začne ukazovat jako plus. Možná velké plus. Zatím se zdá, že korupce si s nimi netyká a že ta průhlednost ohledně schůzek jejich politiků a jednání není špatný nápad. twitter.com/PiratskaStrana/sta

🐦🔗: twitter.com/JanyskaPetr/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!