Follow

Pan Polčák se už zase kvůli kontaktům na Krejčířovy gaunery vzdává funkcí ve STAN. Nedávno to bylo kvůli střetu zájmů v kauze Vrbětice. Post europoslance si ale ponechává.

Kolika dalších kauz se ještě bude muset účastnit, než mu konečně dojde, že v politice nemá co pohledávat?

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!