Follow

Pro české konzervativce je klimatická změna něco jako vymyšlený strašák. S tímhle přístupem ale prakticky oslabují naši možnost se v Evropě prosadit. S @DanaBalcarova@twitter.com jsme se pokusili vysvětlit, proč Česku prospěje racionálnější debata o dekarbonizaci.
denikreferendum.cz/clanek/3413

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!