Follow

RT @Postulka@twitter.com

Nezdá se Vám, lidé, že jedinou stranou bez korupčních skandálů a zákulisních triků je nyní @PiratskaStrana@twitter.com ? Bez kriminální minulosti? Budu je nadále volit, všude, kde to půjde...

🐦🔗: twitter.com/Postulka/status/15

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!