Follow

RT @adamzabransky@twitter.com

Udělat autostrádu s kruhovým objezdem v srdci města je světový nápad. Proto je třeba důsledně označit autory. Aby Pražané věděli, komu poděkovat. Jinak doporučuji každému podívat se, jaké u Hybernské vzniklo kvůli @ODS_Praha@twitter.com dopravní peklo. V září to ale můžete u voleb změnit.

🐦🔗: twitter.com/adamzabransky/stat

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!