Follow

RT @AnonymniEkonom@twitter.com

Já už fakt nevím, co si o té české pravici myslet. Kinder ODS tady nadává do komunistů každýmu, kdo si dovolí říct, že aspoň drobné zvýšení daní je nevyhnutelné. A pak jejich premiér prohlásí v televizi, že chce znárodňovat elektrárny a oni ještě tleskají...

🐦🔗: twitter.com/AnonymniEkonom/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!