Follow

RT @PrahaSpolu@twitter.com

Naše budoucnost je mládí. Proto pořádáme sérii setkání s mladými za pomoci @MKonzervativci@twitter.com a @mladi_lidovci@twitter.com. Už v červenci se tak můžete těšit na besedu "Večer s pravicí", kde se podělí o své zkušenosti @therealstrnad@twitter.com. @jiri_banka@twitter.com si zase připravil téma "Panictví je cnost".

🐦🔗: twitter.com/PrahaSpolu/status/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!