Follow

RT @ZdenekHrib@twitter.com

Jsem hrdý na to, že se ve výňatcích spisu kauzy Dozimetr neobjevuje žádné pirátské jméno. Piráti v tom zkrátka nejedou! 👍
Jsou tam ale kromě STANu i linky na ODS a ANO. Myslím, že tyto strany ještě dostatečně nevyvodily politickou odpovědnost.
seznamzpravy.cz/clanek/audio-p

🐦🔗: twitter.com/ZdenekHrib/status/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!