Follow

RT @LukHoffer@twitter.com

ČNB zvedla úrokovou sazbu na 7%. ECB má úrokovou sazbu 0,5%. V praxi to znamená, že průměrná hypotéka (3.500.000,-Kč) je u nás o cca 8-9 tisíc měsíčně dražší. To je cca 100 tis.Kč ročně.

CHCI EURO A HYPOTÉKU V EURECH! 🙏
@PulseofEuropeCZ@twitter.com @proeurocz@twitter.com @eurovCesku@twitter.com @R_Spicar_SP_CR@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/LukHoffer/status/1

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!