Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

“Na prvním místě bychom měli přijmout svůj díl zodpovědnosti a co nejvíce omezit emise skleníkových plynů, aby se změna klimatu ještě víc neprohlubovala.” 🙏🏴‍☠️

@KlaraKocmanova@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!