Follow

RT @JanyskaPetr@twitter.com

Průlomová zpráva z Polska: být dnes volby, opoziční Občanská platforma by dostala o procento víc než vládní PiS. A spolu s dalšími 3 opozič. stranami by měli dohromady 48%, tedy jasné vítězství opozice. Je to poprvé od r. 2015 co PiS spadl z 1. místa.
plus.rozhlas.cz/petr-janyska-p

🐦🔗: twitter.com/JanyskaPetr/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!