Follow

RT @Jakub0Maly@twitter.com

A když nemáš logické, politické ani náboženské argumenty, tak cituj překroucenou vědeckou studii od obskurní skupinky zlých truhlíků, kteří nikdy žádnou rodinu nezachránili.

🐦🔗: twitter.com/Jakub0Maly/status/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!