Follow

RT @ZdenekHrib@twitter.com

Sám @Pospisil_Jiri@twitter.com přiznal, že se stýkal s mafiány. Ukazuje se ale také, že o svých kontaktech v průběhu času lhal. Naše výzva k rezignaci na všechny magistrátní funkce trvá! Nelze uplatňovat presumpci viny na ostatní politiky, a zároveň ne na sebe. 😡
seznamzpravy.cz/clanek/domaci-

🐦🔗: twitter.com/ZdenekHrib/status/

Upřímně si myslím, že by @Pospisil_Jiri@twitter.com měl zvážit setrvání v Evropském parlamentu. Pro Českou republiku i pro @EPPGroup@twitter.com jeho činnost není dobrou vizitkou.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!