Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

Vyzýváme Jiřího Pospíšila k rezignaci na všechny magistrátní funkce!
Přiznal, že se stýkal s mafiány. Ukazuje se také, že o svých kontaktech v průběhu času lhal. Nelze uplatňovat presumpci viny na politiky, a zároveň ne na sebe, a proto je důležité vyvodit okamžitou odpovědnost.

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!