Follow

RT @JsmeFer@twitter.com

Dobří lidé twitterové vůle... Víte co dělat😉

Dotazník “Co si myslíte o manželství pro všechny?” 👉 chcemelepsicesko.cz/uzivatel/p má pouze 8 otázek a vyplníte ho po jednoduché registraci na jejich webové stránce. Dotazník je možné vyplnit od teď ještě 9 dní.

Za sdílení posíláme😘🙏

🐦🔗: twitter.com/JsmeFer/status/155

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!