Follow

RT @PiratskaStrana@twitter.com

K ústavnímu návrhu na manželství jako svazek muže a ženy vláda fakt nemůže dát neutrální stanovisko. Celý návrh jde proti směru, který si vláda stanovila. Hlásíme se k humanismu, k principům rovnosti a chceme být součástí Západu. Touto cestou to ale nepůjde!

🐦🔗: twitter.com/PiratskaStrana/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!