Follow

Důvodová zpráva sice lže a ví se to, ale to pro pány poslance není argument návrh přepracovat. Autoři textu, Aliance pro rodinu, už pro jistotu nechtějí ani mluvit s novináři.

Vždy, když si myslíš, že české konzervy dosáhly dna, něčím Tě překvapí.

denikn.cz/933103/poslanci-spol

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!