Follow

Maďarsko není plně demokratickou zemí s fungujícím právním státem. Shodla se na tom většina Evropského parlamentu.

Pokud chceme problémy začít skutečně řešit, musíme je nejdříve pojmenovat.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!