Nová evropská pravidla řeší minimální mzdu – zlepšují transparenci a dávají zaměstnancům lepší nástroje pro vyjednávání. Směrnice EU o minimální mzdě bude solidní obranou proti krizi životních nákladů. Obzvláště v aktuální situaci jde o naprosto existenciální krok. 1/3

Follow

Nová směrnice zvýší mzdy lidem, kteří mají největší problémy. Vyrovná také velké rozdíly, které v současnosti mezi členskými státy existují. Celkem 25 milionům pracovníků vzrostou mzdy o 20 %. Míra chudoby pracujících klesne díky směrnici EU o minimální mzdě o 10 %. 2/3

Věříme, že práce má přinést lidem důstojnou mzdu, a chceme mít v odborech důležitého partnera, který dokáže důstojnou mzdu vyjednat s ohledem na konkrétní možnosti každého jednoho podniku tak, jak je tomu zvykem ve vyspělých evropských státech. 3/3

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!