Follow

Žádné kompromisy s Maďarskem. Takové byly ještě nedávno sliby Komise, když proti Maďarsku spustila mechanismus podmíněnosti.

Teď ale dělá von der Leyen Orbánovi ústupky. Pravidla zněla jasně. Žádné peníze pro Maďarsko, dokud nenapraví situaci s právním státem.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!