Follow

Komise má bránit evropský rozpočet před korupcí a šmelináři.

Polovičaté spuštění mechanismu podmíněnosti proti Maďarsku je proto nejen naprostý výsměch, ale především porušení slibu Von der Leyen.

Evropský rozpočet patří Evropanům, ne zkorumpovaným oligarchům.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!