Follow

Maďarsko se pod vládou Orbánovy Fidesz bohužel nadále propadá do propasti autoritářství. A s tím i jakékoliv zbytky právního státu v zemi.

Pokud chceme problémy začít skutečně řešit, musíme je nejdříve pojmenovat. Maďarsko už dávno není plně demokratickou zemí.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!