Follow

Slíbené shrnutí tohoto týdne. Tentokrát bylo plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku fakt mediálně pokrývané, řešili jsme důležitá témata: zprávu o stavu Unie, odlesňování, novou Lesní strategii, Maďarsko, minimální mzdu a energetická účinnost. mikulas-peksa.eu/tydenni-prehl

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!