Follow

Ukrajinská protiofenzíva dosahuje v posledních týdnech nemalých úspěchů a to díky obdivuhodnému úsilí ukrajinského lidu osvobodit svoji zemi od ruského agresora i díky pomoci, které se Ukrajině dostává ze Západu.

Tahle mapa je důkazem, že naše pomoc má smysl a nesmí utichnout.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!