Follow

RT @KaterinaStojan@twitter.com

Panu @Svoboda_Slavek@twitter.com je líto mladých, protože nemají takové zkušenosti a vědomosti jako on.

Lítost klidně stranou, pane doktore. V Praze žije řada schopných mladých, kteří si zaslouží mít na podobu města vliv. Ostatně, města mají sloužit všem generacím. Nepodceňujte nás, prosím.

🐦🔗: twitter.com/KaterinaStojan/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!