Follow

Evropská komise navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur z fondů EU.

Budapešti hrozí pozastavení vyplácení evropských peněz kvůli rozsáhlé korupci a systematickému porušování právního státu.

O návrhu teď bude rozhodovat Evropská rada.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!