Follow

RT @ZdenekHrib@twitter.com

Děkuji běloruské opoziční lídryni @Tsihanouskaya@twitter.com za podporu, moc si toho vážím!
Jsme rádi, že jsme mohli v Praze pomoci lidem, kteří byli ve vlastní zemi terčem represí. Zároveň věřím, že si Bělorusové budou moci co nejdříve svobodně vybrat svou budoucnost!

🐦🔗: twitter.com/ZdenekHrib/status/

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!