Follow

RT @sssirda@twitter.com

Takovýto když Svoboda není ten nejhorší na kandidátce, ale ten, který má krýt všechny ostatní. 😂

Svobodu, Pospíšila, Zajíčka, Wolfa ani Portlíka nemůžete vykřížkovat pryč.

I hlas pro ty nejlepší z kandidátky SPOLU je reálně hlas pro tyhle grázlíky. 😱

Takže SPOLU fakt ne. ❌ twitter.com/piratipraha/status

🐦🔗: twitter.com/sssirda/status/157

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!