Follow

RT @DReferendum@twitter.com

⚡ Rozvoj fotovoltaiky na komunitní úrovni brání zastaralá legislativa. Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje změnu, ale dlouhodobě nejedná. Přitom je rozvoj decentralizovaných zdrojů potřeba a může ulehčit i obyvatelům bytových domů | Komentář @vonpecka@twitter.com denikreferendum.cz/clanek/3442

🐦🔗: twitter.com/DReferendum/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!