Follow

RT @JanyskaPetr@twitter.com

Polská veřejnoprávní TV už dávno není veřejnoprávní: vláda je skvělá, má na srdci jen blaho našich lidí, zato opozice jsou zrádci a nepřátelé národa. Díky téhle propagandě a řediteli televize TVP vyhrál PiS už dvakrát volby.Ředitele náhle odvolal.Komentář:
plus.rozhlas.cz/petr-janyska-p

🐦🔗: twitter.com/JanyskaPetr/status

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!