misaklesl boosted

Rekapitulace mojí práce v loňském roce: Byl v mnohém opravdu náročný, ale práce v Evropském parlamentu pokračovala dál. Nabízím souhrn věcí, za které jsem osobně rád, že se povedly. Vždy jedna na měsíc.

misaklesl boosted

🇬🇧 Why are #fakenews, #hatespeech and conspiracies spreading so fast online?

Facebook, Twitter & Co. should answer for their recommender algorithms.

🇪🇺 With the #DigitalServicesAct we could take back control!

Show thread
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!