Výborné vysvětlení, jak "myslí" virus:

"Když se na situaci podíváte 'agentně', a představíte si, že jste virus, a vaším cílem je víc se kopírovat, co jsou nějaké nové zdroje, lákavé možnosti, co objevit?

boundedlyrational.substack.com

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!