Follow

RT @KlaraKocmanova@twitter.com

Národní klenot České Švýcarsko je v plamenech. Nejde jen o tragédii pro místní lidi a o shořelé stromy, ale také o uhynulá zvířata a o domov, o který přišla. Díky všem hasičům za jejich nasazení, držím palce, aby co nejrychleji dostali plameny pod kontrolu.

🐦🔗: twitter.com/KlaraKocmanova/sta

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!