Follow

RT @PiratIvanBartos@twitter.com

✊ 😠 Je čas škrtnout Piráty a poslat je někam jednou provždy! Nebo aspoň na 4 roky, protože pak jsou zase komunální volby.
❎Křížkuj nemilosrdně Piráty na radnice a do zastupitelstev, ať máš klid!
🗳️ Přijď dnes a zítra k volbám a ukaž, že máš taky odvahu dělat věci správně! ❤️🏴

🐦🔗: twitter.com/PiratIvanBartos/st

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!