Pinned toot

Exkluzivně pro Piráty: první příspěvek na pirátském Mastodonu 🏴‍☠️

Exkluzivně pro Piráty: první příspěvek na pirátském Mastodonu 🏴‍☠️

Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!