Follow

Zdravím ve spolek. Přišlo mi do soukromé zprávy obvinění, že mi prý někdo posílá tajným kanálem instrukce, jak hlasovat v primárkách. Jenže neposílá, tak hledám, jestli tajný kanál není třeba tady :-)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!