Follow

Je to tak prosté: buďto je sociální síť technologiciá platforma a pak nemá bez soudu co zasahovat do obsahu, nebo je sociální síť vydavatelem a pak má práva i povinnosti vydavatele. Jenže sociální sítě si dnes stvořily hybridní model: žádné povinnosti technologické platformy a všechna práva vydavatelů. To přineslo negativní externality v podobě prostředí pro hybridní války, účinné štěpení společnosti pomocí zapouzdření do bublin i přesné cílení na jejich zájmy a především předsudky.

· · Web · 2 · 1 · 4

@zandl Zjednodušeně ano. Nicméně jako čistá platforma ani vydavatel by takhle rychle nikdy nenarostly a nevydělaly tolik peněz. :)

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!