Follow

Přišel email ze školy dětí, že si příští týden mají ve středu přinést injekční stříkačku. No vida, pak že to nejde, to příprava na očkování slušně pokročila!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!