Follow

Vydal jsem novou epizodu svého podcastu, tentokráte věnovanou tomu, proč je mikroprocesorů málo a jak to ovlivňuje výrobce automobilů i spotřební elektroniky...
anchor.fm/patrick-zandl/episod

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!