Follow

Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO 12. března 1999. Jsme členy aliance už 22 let!

· · Web · 1 · 0 · 0

@zandl Je názor pana Ferjenčíka na (ne)plnění závazků vůči Nato v Pirátské straně většinový? Jaký je názor Váš?

@s173nc3r nevím, jaký závazek máte na mysli. Obecně jsou Piráti toho názoru, že závazky se mají plnit. Pokud jde o závazek 2%, tak tam hlavně toho názoru, že armáda má nejdříve říci, jak ty peníze účelně vynaloží a teprve to se dá schválit. Bianko šeky nepodepisujeme.

Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!