Follow

Dal jsem si půlden odstupu na zhodnocení slov pana prezidenta, i týden by ale nebyl dost. Propásl příležitost být prezidentem svého národa tím, že se za něj bezvýhradně postaví. Propásl i příležitost být státníkem tím, že bude tlumit vášně. Snad pro sebe ještě nějakou důstojnou roli najde...

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!