Follow

Pravidla pro digitální obry jsou tady!

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu tento týden jsme finálně schválili legislativu, na které jsem dva roky pracoval: akt o digitálních trzích. Ten zamezí neférovým praktikám digitálních gigantů a vrátí konkurenci do prostoru on-line. pirati.cz/tiskove-zpravy/dsa-d

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Pirátský Mastodon - Sharing is caring

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!